NORDISKA HANDIKAPPFÖRBUNDET

Nordic Federation for associations of Disabled

Aktiviteter

Statusrapporter 2017.

Medlemsforbundenes rapporter om arbeidet i forbundene, samt dagsaktuelle handikappolitiske – og organisatoriske saker.

2. halvår 2017

Rapport fra Dansk Handicap Forbund.

Rapport fra Norges Handikapforbund

Rapport fra DHR.

Rapport fra Invalidförbundet.

Rapport fra Sjalfsbjörg landssamband fatladra.

 

1. halvår 2017

Rapport fra Dansk Handicap Forbund.

Rapport fra Norges Handikapforbund.

Rapport fra DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Rapport fra Invalidförbundet. 

Rapport fra Sjalfsbjörg landssamband fatladra.

 

Finland ratifiserer CRPD!

k5253302

 

Finland blir den 164 staten som ratifiserer FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og tilleggsprotokollen.

Dette opplyser Finlands utenriksdepartement i en pressemelding 12. mai 2016, her.

 

Les mer om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), her.

 

enablemap

Statusrapporter 2016

På styremøtene presenterer medlemsforbundene rapporter og materiell om arbeidet i forbundene, samt dagsaktuelle handikappolitiske – og organisatoriske saker.

2. halvår 2016

Rapport fra Dansk Handicap Forbund.

Rapport fra Norges Handikapforbund.

Rapport fra DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Rapport fra Sjalfsbjörg landssamband fatladra

 

1. halvår 2016

Rapport fra Dansk Handicap Forbund.

Rapport fra Norges Handikapforbund.

Rapport fra DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Rapport fra Invalidförbundet.

 

 

 

Handlingsplaner i funksjonshemmede politikken.

De nordiske land og selvstyrte områdene har valgt å arbeide med inkludering av og deltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne, men på forskjellige måter. Det strategiske arbeidet for økt deltakelse og et samfunn for alle, kobles på ulike måter til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les de politiske handlingsplanene, her.

 

flagg

EUs tilgjengelighetsdirektiv!

Bedre tilgjengelighet til flere varer og tjenester.European-Commission-Logo

EU har satt i gang et arbeid med å gjøre en rekke varer og tjenester bedre tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.

Europakommisjonens har foreslått nye regler for bedre tilgjengelighet og økt krav om universell utforming og tilgjengelighet.

Direktivforslaget omfatter følgende varer og tjenester:

  • Minibanker og billettautomater
  • Datamaskinger og operativsystem
  • Telefoner og smarttelefoner
  • Telefonitjenester og telefoniutstyr
  • Digitalt TV-utstyr
  • Audiovisuelle medietjenester
  • Banktjenester
  • Transporttjenester, billettsystemer og innsjekkingsautomater
  • E-bøker og e-handel

Bakgrunnen for Europakommisjonens forslag er ønsket om å gi personer med funksjonsnedsettelser og eldre tilgang til flere varer og tjenester. Målet er et inkluderende samfunn med økt uavhengighet for personer med funksjonsnedsettelse. Samtidig vil forslaget innebære et mer enhetlig regelverk i EU. Dette vil gjøre det enklere å både tilby og ta i bruk utvalgte produkter og tjenester på tvers av landegrensene. Island og Norge berøres gjennom EØS-avtalen.

I følge Europakommisjonen vil antallet mennesker med funksjonsnedsettelse øke fra 80 millioner i dag til 120 millioner innen 2020 som følge av Europas aldrende befolkning.

 

Kommentar til direktivet.

EU-direktivet krever ikke universell utforming, men legger seg på tilgjengelig (accessible), selv om det inneholder en definisjon av universal design. Dette er som i CRPD (FN-konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse), hvor universell utforming er definert, men ikke gjort til et rettslig begrep, dvs. ikke stilt krav om i de aktuelle artiklene.

Derimot er direktivet til en viss hjelp for tilrettelegging av ikke-fysiske forhold.

Direktivet pålegger landene å ha en overvåkingsmekanisme for markedet som skal reagere på brudd. Hvorvidt det blir effektivt er uklart, men EU-kommisjonen kan kreve at produkter og tjenester trekkes tilbake om de ikke samsvarer med direktivet.

Hoved svakheten er at direktivet ikke hviler på presise rettslige standarder. Det vil kreve at EU utformer konkrete rettslig bindende standarder om direktivet skal få reell betydning.

 

cvnp-4vvaaanpbe-1-

Informasjon fra Europakommisjonen om direktivet, her.

European Accessibility Act, på ulike EU språk.

Informasjon om Norges arbeid med direktivet, her.

EØS-notat om EUs tilgjengelighetsdirektiv.

 

 

 

 

Hatkriminalitet mot personer med funksjonsnedsettelser.

 

Fokuset på hatkriminalitet har blitt satt større fokus på i de siste årene både internasjonalt og Norden. Hatkriminalitet er brudd på prinsippet om likeverd og ikke-diskriminering – et grunnleggende prinsipp i de mest sentrale menneskerettskonvensjonene. Forpliktelser og anbefalinger følger av FNs rasediskrimineringskonvensjon, FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

..24491_justitia_jpeg

Styret har vedtatt følgende uttalelse.

Hatbrott riktade mot personer med funktionsnedsättningar

Nordiska Handikappförbundet är ett samarbete mellan fem organisationer – Dansk Handicap Forbund, Norges Handikapforbund, Invalidiliitto, Sjàlfsbjörg Landssamband Fatladra och DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Fem förbund i fem nordiska länder som företrädesvis samlar personer med nedsatt rörelseförmåga.

I samband med höstens styrelsemöte i Stockholm hölls en träff på temat hatbrott mot personer med funktionsnedsättning. Företeelsen att bli utsatt för hatbrott utifrån att ha en funktionsnedsättning är svår att ringa in och påvisa. Ingenstans i de fem nordiska länderna förs någon regelrätt statistik över brott som skulle kunna hänföras till kategorin hatbrott mot personer på grund av funktionsnedsättning. Därför kan vi inte bedöma omfattningen, vi kan inte fånga upp brottsoffer och vi kan framför allt inte bedriva kamp mot företeelsen om den ”inte finns”.

Från våra fem förbund riktar vi därför en stark uppmaning till våra länders respektive regeringar. Börja föra in möjligheten för polisen att lyfta fram och registrera förekomsten av hatbrott på grundval funktionsnedsättning. Först när den funktionen finns kan det föras statistik som visar omfattningen och utifrån det kan motkrafter mobiliseras!

Ta exempel och lärdom av USA där hatbrott på grundval av funktionsnedsättning har registrerats de senaste nio åren. Där finns följdenligt också erfarenheter kring hur företeelsen ska upptäckas när ett brott begåtts – hur man vet att ett brott är ett hatbrott och inte rån för att endast komma över pengar från vilken medborgare som helst eller att en misshandel har andra bakgrundsvariabler än de som förknippas med hatbrott.

Signalerna vi får går inte längre att negligera. Agera nu!

Nordisk träff om funkofobi – hatbrott mot personer med funktionsnedsättning.

 

Vårt årlige nordiske møte tok opp spørsmålet, om når og hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for kriminalitet, som kan klassifiseres som hatkriminalitet. Hatkriminalitet betyr at personen blir utsatt for en handling bare for at personen har noen form for nedsatt funksjonsevne.

 

Rasmus Isaksson, DHRs ordförande innledet til diskusjon blant deltakerne fra medlemsorganisasjonene.

 david-brax

David Brax, PhD, Institutt for filosofi, lingvistikk og vitenskapsteori, Universitetet i Gøteborg, Post-doc ved Senter for europaforskning, Universitetet i Göteborg (CERGU) var invitert til å innlede om temaet hatkriminalitet. Tittelen på presentasjonen var «Vilka grupper bör omfattas av hets- och hatbrottslagstiftning”.

 

24491Videre bidro Ingrid Aspelund, kampanjeleder i Norge Handikapforbund Oslo, som informerte om prosjektet Stop Hatprat, et internasjonalt ungdomsprosjekt som Norge deltar i, og høsten 2015 er det spesielt fokus på personer med funksjonsnedsetninger.

 

Anneli_Svensson_3

 

Anneli Svensson, sosionom og psykoterapeut innledet om

» Vad sker med individen som utsätts för hatbrott?»

 

 

 

Powerpoint presentasjonene:

Vilka grupper bör omfattas av hets- och hatbrottslagstiftning. 

Prosjektet Stop Hatprat.

Vad sker med individen som utsätts för hatbrott?

 

Program for nordisk träff om funkofobi.

 

 

Statusrapporter 2015

På styremøtene presenterer medlemsforbundene rapporter og materiell om arbeidet i forbundene, samt dagsaktuelle handikappolitiske – og organisatoriske saker.

 

2. halvår 2015

Rapport fra Dansk Handicap Forbund.

Rapport fra Norges Handikapforbund.

Rapport fra DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Rapport fra Sjalfsbjörg landssamband fatladra.

Rapport fra Invalidförbundet.

 

 

1. halvår 2015.

Rapport fra Dansk Handicap Forbund.

Rapport fra Norges Handikapforbund.

Rapport fra DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Rapport fra Sjalfsbjörg landssamband fatladra.

Rapport fra Invalidförbundet.

FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

imagesCAXJN9SVflaggflaggFNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som er viktig i arbeidet med å etablere like rettigheter og samfunnsdeltakelse uavhengig av funksjonsevne og markeringene av FNs internasjonale dag. Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 og er ratifisert av 159 land. 

.
Oflaggversikt over markeringer av FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Norden, her!

 

flagg

Strategi for 2014-2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har utarbeidet en strategi for sin virksomhet fram til 2017.

Rådet har lagt følgende visjon:

Funktionshindersrådet ska bidra till att det nordiska samarbetet blir ett verktyg för effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning, integrering av funktionshinders-perspektivet och få FN-konventionen från ord till handling.

Det nordiska samarbetet ska vara ett internationellt gott exempel gällande inkludering av personer med funktionsnedsättningar och funktionshinderperspektivet.

Image3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Les strategien for 2014-2017 her.

 

1 2 3 5